AND İLETİŞİM DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TALİ SATICILIK SÖZLEŞMESİ

Necip Fazıl Mah. Dudullu-Ümraniye / İSTANBUL adresinde mukim And İletişim ve Danışmanlık Hizmetleri (sözleşmede “Firma” olarak ifade edilecektir.) ile Satıcı aralarında aşağıdaki hususlarda anlaşarak bu sözleşmeyi imzalamışlardır.

1. GENEL ESASLAR

1.1.   Satıcı, kendi nam ve hesabına çalışan bağımsız bir gerçek kişidir. Satıcı, Firma'nın vekili,bayisi, acentesi, ticari mümessili veya 4857 sayılı İş Kanunu anlamında çalışanı değildir. Bu nedenlerle Firma Satıcı’nın haksız fiil, vergi, Sgk gibi borç ve mükellefiyetlerinden sorumlu değildir.

1.2. Satıcı, Firma adına herhangi bir taahhüde girmek ve hukuki işlem yapmak yetkisine sahip değildir. Satıcı, yanlış veya yanıltıcı temsilde bulunamaz. Kolaylık sağlaması açısından Firma tarafından kendisine sunulabilecek olan logo,ticari marka,defter,sticker,broşür,rehber,promosyon malzemeleri gibi her türlü materyallerin Firma itibarına uygun olarak kullanılmasından bizzat Satıcı sorumludur. Satıcı, Firma ve satacağı ürün-hizmet ve markaların ticari hak,itibar ve yasal yükümlülüklerine dikkat etmekten sorumludur.  Satıcı; 3. kişiler, satışını yaptığı ürün-hizmet-tarife marka ve şirketlere ve iletişimde olduğu nihai tüketicilere karşı tutum ve davranışlarından da bizzat kendisi sorumludur. Satıcı'nın temas ettiği nihai tüketiciler, 3. kişiler, satışını yapmaya çalıştığı  markalar,ürünler,hizmetler ve onların şirketleri ile ilgili tutum-davranış ve ilişkilerinden dolayı Firma’nın hiçbir sorumluluğu bulunmaz. Satıcı, temas ettiği 3. kişiler, nihai tüketiciler, satışını yapmaya çalıştığı markalar ve onların şirketleri ile ilgili bilgilendirme,tutum,davranış,taahhüt,fiil ve işlemlerinden dolayı tüm sorumluluk ve yükümlülüğün kendisine ait olduğunu kabul,beyan ve taahhüt eder.

1.3.   Satıcı, gerek Firma ile ilişkisinden dolayı edindiği ticari bilgileri, gerekse satış konularında kendisine verilebilecek tüm bilgi,belge,firma ticari sırlarını üçüncü kişilere açıklayamaz. Firma ile ilgili ticari sır olarak addedilebilecek bilgileri muhafaza etmekle, firmanın kurumsal ve ticari itibarını zedeleyebilecek şikayet,beyan,tutum ve davranışlardan kaçınmakla, Firma'nın anlaşmalı olduğu şirket ve markalara zarar vermemekle yükümlüdür. Bu tür durumlarda Firma, her türlü kanuni ve yasal haklarını kullanma, dava açma, tazminat talep etme hak ve hürriyetine sahiptir. Firma; bu tür tutum,beyan ve eylemlerinden dolayı Satıcı aleyhine maddi-manevi zararının temini için yasal yollara başvurabilecektir.

1.4. Satıcı, bu sözleşme ile sahip olduğu hak ve yükümlülükleri kısmen ya da tamamen başkasına devredemez.

2.  SATIŞ,DEĞERLENDİRME,KİŞİSEL VERİ ESASLARI

2.1.  Satıcı, istekli olarak gördüğü nihai tüketici bilgilerini yalnızca, Firma tarafından bildirilen ve internet üzerinden çalışan ilgili sistem modülü üzerinden girmek durumundadır. Telefonla, yazılı-görüntülü mesaj uygulamalarıyla Firma'ya iletilen nihai tüketici kayıtları herhangi bir hak doğurmaz. Modüle girişi yapılacak nihai tüketici kayıtları  mutlaka referanslı olmalı yani Satıcı tarafından haberdar edilmiş, Satıcı'yı tanıyan ve aranacağını bilen kişiler olmalıdır. Aksi halde kişisel veri güvenliği bakımından bu kişileri aranması veya sonuç/takip bildirimi yapılması mümkün değildir. Satıcı, tüm nihai tüketici girişlerinin yasalara uygun olmasından, kişisel veri güvenliğine aykırı olmamasından bizzat sorumludur. Satıcı, nihai tüketici girişlerinin her türlü yasal mevzuata uygun, izinli girişler olduğunu ve ortaya çıkabilecek şikayet veya yasal yaptırımlardan dolayı bizzat ve tek başına sorumlu olduğunu kabul,beyan ve taahhüt eder. Habersiz,izinsiz, kişisel veri güvenliğine aykırı,doğru bilgi içermeyen girişlerden kaynaklı ortaya çıkabilecek tüm müşteri şikayetleri,hukuksal sorunlar, resmi kurumlarca verilebilecek cezai işlemler gibi durumlardan dolayı Firma'nın herhangi bir yasal sorumluğu bulunmamaktadır.

2.2.   Satıcı, ilgili satış modülünde yer alan 'Şartlar ve Koşullar' başlığı altındaki hükümlerden oluşan metni ve maddeleri onayladığını kabul,beyan ve taahhüt eder. Satıcı, bayi modülüne (www.ucuztarifeler.net) kayıt olurken 'Şartlar ve Koşullar' kutucuğunu işaretleyerek bu metni onaylamış ve modüle kayıt olmuş olur. Modüle girilen nihai tüketicilerin Firma tarafından aranarak satış yapılması ve ikna edilmesi zorunluluğu bulunmamaktadır. Firma, gerekli gördüğü durumlarda nihai tüketicileri sistemde tutma, sistemden kaldırma, telefonla kendisi arama veya bu kişilerin telefonla aranması ve ikna-satış sürecini Satıcı'dan isteme hakkına sahiptir. Satıcı, satış ve ikna aramalarını bizzat kendisi yapıyor ise tarife-ürün veya hizmetlerle ilgili verdiği bilgilerin doğruluğunu araştırmak,teyit etmek ve en doğru bilgiyi aktarmakla mükelleftir. Nihai tüketiciye yanlış,eksik,yanıltıcı,abartılı,doğru olmayan ürün-hizmet-tarife bilgisi verilmesinden dolayı tüm sorumluluk ve yükümlülük sadece Satıcı'da olacaktır. Firma bu konuda sorumluluk kabul etmez.

2.3.  Satıcı tarafından, belirtilen şart ve koşullara uygun olarak girişleri yapılmayan; ayrıca gelişigüzel bulunmuş data,isim listesi vs. gibi ilgisiz, izinli olmayan, hakkında bilgi verilmemiş,habersiz kişilerden oluşan nihai tüketici girişleriyle ilgili müşteri araması ve Sonuç-Takip bildirimi yapılmaz. Ayrıca Satıcı tarafından şart ve koşullara uygun olarak girişi yapıldığı halde, Firma tarafından yapılan ön incelemede nihai tüketici lehine tarife-hizmet veya ürün satışının mümkün olamayacağı veya Firma tarafından ticari nedenlerle kazanç elde edilemeyeceği anlaşıldığında veya yolcu ise 'mevcut şartların tazminat alınması için uygun olmadığı' görüldüğünde de nihai tüketici araması ve Sonuç-Takip bildirimi yapılmaz. Sayılan her iki durumda da nihai tüketicilerin aranmaması ve sonuç/takip bildirimi yapılmamasından dolayı Firma'nın herhangi bir sorumluluğu yoktur.

2.4. Belirtilen şart ve koşullara uygun olmayan müşteri girişlerinden kaynaklanabilecek veri güvenliği,müşteri şikayeti ve diğer konulardaki cezai işlem, yasal yaptırım ve diğer tüm risklerle ilgili Firma'nın herhangi bir sorumluluğu bulunmamakta; tüm yasal sorumluluk Satıcı'ya ait olmaktadır. Firma, bu tür durumlarda, Satıcı'ya rücu ederek zararın telafisini isteyebilir. Firma, belirtilen şart ve koşullara uygun olmayan, hatalı, rastgele nihai tüketici girişi yapmayı alışkanlık haline getiren, belli bir süre içinde veya düzenli nihai tüketici girişi yapmayan Satıcı'nın yetkilerini durdurabilir, sistem modül girişlerini engelleyebilir ve sözleşmeyi iptal edebilir.

2.5. Satıcı, suistimale açık olması nedeniyle müşteri olarak bizzat kendisini veya 1. derece yakınlarını sisteme giremez, girmiş olsa dahi aranması ve sonuç takibi yapılmaz, bu girişler sistemden silinebilir. Bu konuda Firma'nın herhangi bir sorumluluğu bulunmaz.

2.6. Tüm tarifeler,hizmet ve ürünlerde her bir nihai tüketici yalnızca kendi nam ve hesabına işlem yaptırabilir. Bir başkası adına işlem yapılamaz.

2.7. Satıcı; sözleşmeyi onaylamak ve Satıcı olmayı kabul etmekle, gerek kendisi gerekse de sistem modülüne girmiş bulunduğu kişilere ait kişisel verilerin yasalara uygun olarak işlenmesi, ticari ortaklarımız,paydaşlarımızla paylaşılması,promosyon gibi amaçlarla kullanılabilmesine de muvaffakat vermiş olduğunu, bu konuda sisteme girdiği nihai tüketicilerin de kişisel verilerinin yasalara uygun olarak işlenmesine dair onay verdiklerini  kabul,beyan ve taahhüt eder.  Bu anlamda Satıcı'ların modüle girdikleri nihai tüketicilerin kişisel verilerinin işlenmesi konusundaki tüm sorumluluk ve yükümlülük Satıcı'da olmaktadır.  Ayrıca sistem modülüne girilen nihai tüketicilerle ilgili doğru bilgi verilmesi yükümlülüğü de Satıcı'dadır.

3. YETKİ, HAKEDİŞ, ÖDEME ESASLARI

3.1.  Firma tarafından Satıcı'dan teminat,üyelik,bayilik,franchise,sözleşme bedeli veya ücreti talep edilmez. Başvuru Süreci: Firma’nın internet,sosyal medya,diğer medya veya iletişim mecralarındaki reklam-duyuru-ilanlarındaki başvuru formuna bilgilerini bırakarak ücretsiz olarak Satıcı olmak üzere başvuruda bulunulur. Bu başvurular, firma kriterlerince değerlendirilerek, uygun görülen Satıcı başvuruları ücretsiz olarak kabul edilir ve Satıcı -sözleşmeyi imzaladığı takdirde- kendi nam ve hesabına çalışan serbest Satıcı olarak belirtilen şart ve koşullara uygun nihai tüketicileri direkt sistem modülüne girmeye başlayabilir.

3.2. Satıcı, işi daha iyi yapabilmesi adına tercihte bulunarak, karar vererek kişisel gelişimine destek olması bakımından eğer isterse Firma tarafından temin edilebilecek farklı tür ve alanlarda 'kitap, eğitim destek ve kişisel gelişim setlerini'  kendi özgür iradesiyle satın alabilir. Bu satın alma, ilgili web sitesi üzerinden internet aracılığıyla gerçekleşir. Bu ürünler satın alındıysa, yürürlükteki ilgili yasal mevzuat gereği Firma tarafından iadesi yapılamamaktadır. Tüketici Kanunu ilgili bölüm şu şekildedir: "ses veya görüntü kayıtlarının, kitap, dijital içerik, yazılım programlarının, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarının, bilgisayar sarf malzemelerinin, ambalajının ALICI tarafından açılmış olması halinde iadesi Yönetmelik gereği mümkün değildir. Ayrıca Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin cayma hakkının kullanılması da Yönetmelik gereği mümkün değildir."    Herhangi bir mecburiyet olmaksızın isteğe bağlı olarak satın alınan bu “kitap, eğitim destek veya kişisel gelişim setleri” yalnızca bu sözleşmede belirtilen iş için değil genel anlamda kişisel gelişim ve başarı kitapları olduğundan işbu sözleşmenin imzalanmaması,sözkonusu işin yapılmaya başlanmaması veya daha sonra sözkonusu işin yapmaktan vazgeçilmesi gibi nedenler kesinlikle iade hakkı doğurmaz.

3.3.  Satıcı, nihai tüketici girişi yapmayı artık düşünmüyor ve sözleşmeyi sonlandırmak istiyorsa herhangi bir cezai bedel,işi bırakma,sözleşmeden vazgeçme,fesih, cayma bedeli vs. gibi ücretler ödemeden Firma'ya bilgi vererek istediği zaman sonlandırma işlemini gerçekleştirebilir. (Sistem modülünde, daha önceki nihai tüketici girişlerinden kaynaklı hatalı veya kasıtlı işlemler dolayısıyla Firma'nın uğrayacağı zararlar bu hükmün dışındadır.)

Daha açık bir ifadeyle Firma veya Satıcı, hiçbir şarta bağlı olmadan sözleşmeyi diledikleri zaman tek taraflı olarak feshetme hakkına sahiptirler.Her iki taraf da fesih nedeni bildirmek zorunda değildir. Sözleşme iki taraftan birince belirtilen şekilde feshedilmedikçe yürürlükte olacaktır. Satıcı sözleşmenin feshinden dolayı Firma'dan herhangi bir nam altında tazminat talep edemez.  Gerek bu sözleşmeden çıkacak ihtilafların hallinde, gerekse sözleşmenin tarafları arasında çıkacak diğer uyuşmazlıklarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır. Firma defter ve kayıtları tek delil olarak kabul edilecektir. Satıcı; sözleşmenin feshi öncesinde, sözleşme halen yürürlükte iken yaptığı tüm tutum,eylem,fiil ve ilişkilerinden sorumludur. Sözleşmenin feshedilmiş olması Satıcı'nın önceki yükümlülüklerini ve gerçekleştirmiş olduğu eylem ve davranışların sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

3.4.  Satıcı tarafından bir hakediş veya komisyon geliri elde edilebilmesi için; Satıcı'nın nihai tüketicileri belirtilen şart ve koşullara uygun olarak sistem modülüne girmesi ve sözkonusu nihai tüketicilerin herhangi bir ürün-paket veya hizmeti satın almayı kabul etmiş olmaları gerekmektedir. Ayrıca aynı nihai tüketicinin ürün,paket veya hizmeti kabul etmesinden sonra, satış sürecinin tamamen sonlanmasına kadar bu kabul iradesinin devam etmesi,süreç içinde fikrinden vazgeçmemesi veya ürün-paket veya hizmeti iptal etmemesi esastır. Tek başına;  Satıcı olması veya sistem modülüne nihai tüketici girişi yapması Satıcı'ya kazanç garantisi sağlamaz. Satış geliri elde edebilmek, Satıcı'nın başarısına, nihai tüketicinin kararına ve Şartlar ve Koşullar metninde belirtilen birçok ölçüte bağlı olduğundan, Firma tarafından herhangi bir kazanç garanti edilmez.

3.5.  Firma; sunulan ürün-hizmet-tarife-paket içeriklerini değiştirme, ürün,hizmet,tarife,paketleri azaltma-çoğaltma, anlaşmalı olduğu kurum,şirketleri değiştirme ve operasyonun (bu iş organizasyonunun) zarar etmesi ve hatta yeterince karlı olmaması halinde ticari faaliyetlerini durdurma-sonlandırma hakkına haizdir. Satıcı, Firma’nın bu hakkı kullanmasından ötürü herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

3.6.   Belirtilen şart ve koşullara uygun olarak sistem modülüne girilen nihai tüketici girişlerinin satış ve hakedişe dönmesi halinde elde edilecek komisyon kazancı; Satıcı'nın T.C. sınırları içinde faaliyette bulunan bankalara ait ve üzerine kayıtlı resmi hesaba (iban numarasına) yapılması şeklinde gerçekleşir. Firma; Satıcı'ya belirttiği kazanç (komisyon) oranlarını azaltma,artırma,değiştirme hakkını saklı tutar. Önceden haber vermeksizin bu oranları artırma,azaltma,değiştirme hakkına sahiptir. Satıcı'nın kusurundan kaynaklı sebeplerle Firma'nın uğrayacağı zararla ilgili olarak Firma; zararın temini için varsa Satıcı'ya ödenecek hakedişten kesinti yapabilir. Böyle bir komisyon geliri yoksa Satıcı'ya rücu ederek zararın teminini direkt olarak da isteyebilir.

3.7.  Satıcı'nın bu sözleşmeyle açıklanan işi yapması dolayısıyla elde edebileceği kazanç ile ilgili resmi kurumlarca (vergi daireleri-maliye vs.) aralarında oluşabilecek vergilendirme-gelir beyanı,muhasebe işlemleri ve diğer yasal yükümlülükleri tamamen kendisine aittir. Bu hususta Firma'nın hiçbir yasal yükümlülük ve sorumluluğu bulunmamaktadır. Satıcı, bu konuda tüm hukuki ve yasal sorumluluğun kendisine ait olduğunu ve bu konuda Firma'dan bir hak talebinde bulunmayacağını kabul,beyan ve taahhüt eder.

4. SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞÜ

İşbu sözleşme Satıcı’nın www.ucuztarifeler.net web sitesinden kayıt formu doldurarak  Tali Satıcılık Sözleşme si ’ni okuduğumu ve onayladığımı kabul ediyorum." Ayrıca; yine aynı web adresindeki "Şartlar ve Koşullar"  kutucuğunu işaretlemesi ve/veya işbu sözleşmeyi resmi ve ıslak imzasıyla imzalaması (her sayfayı ve son sayfadaki ilgili kısmı) ile birlikte yürürlüğe girer. Taraflardan biri feshedinceye kadar yürürlükte kalacaktır. Başvuruda bulunan ve Satıcı olan tüm gerçek kişi ve işletmeler burada sayılan ve ana esaslarıyla birlikte toplam 19 (on dokuz) maddeden oluşan Tali Satış Sözleşmesini,sözleşmenin tüm maddelerini kabul etmiş sayılır.